1.Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Peggy’s Ateljee zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Peggy’s Ateljee worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Peggy’s Ateljee ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Peggy’s Ateljee. Peggy’s Ateljee is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Peggy’s Ateljee dit mee binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen en of aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Peggy’s Ateljee zijn vrijblijvend en Peggy’s Ateljee behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen in de winkel en webwinkel zijn vermeld in euro’s (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.3 Bijproducten zijn slechts optioneel, er rust geen verplichting op.
3.4 Voor ontwerpen op maat wordt steeds op basis van offerte gewerkt.
3.5 Wanneer aanmaken van een design op maat van toepassing is, betaalt u standaard voor het klaarmaken van uw logo voor druk-of borduurwerk bij ons. Aangemaakte digitale werkbestanden worden nooit los aan de klant doorgeleverd. Indien u los borduur-of printbestanden wenst te laten opmaken voor eigen gebruik en deze als vrij te gebruiken digitaal bestand wenst te ontvangen, zijn hiervoor andere prijzen en voorwaarden van toepassing.
3.6 De exacte kostprijs van maatwerk is steeds afhankelijk van het aantal stuks dat afgenomen wordt en de uitwerkingskost van het gevraagde design. Voor maatwerk kan deze dus enkel bepaald worden na correcte en gedetailleerde informatie over plaatsing, logo, aantallen,… van u te hebben ontvangen.
3.7 Offertes hebben en geldigheidstermijn van 1 maand (vanaf verzenddatum)
3.8 Voor zakelijke klanten wordt standaard een voorschot van 50% op het totaalbedrag gevraagd. Particulieren betalen integraal voor aanvang van de opdracht.
3.9 Bij annulering van de opdracht na goedkeuring van offerte en voldoening van het voorschot, wordt het voorschot integraal ingehouden als schadevergoeding.
3.10 Het staat Peggy’s Ateljee vrij kortingsacties te houden met bepaalde duur. Voorwaarden voor prijzencampagnes, kortingsacties en solden worden steeds duidelijk in winkel en /of webwinkel aangeduid en gelden enkel volgens daar aangegeven periodes en aan de gecommuniceerde voorwaarden.

4. Oplevering

4.1 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.2 De tekst op gepersonaliseerde artikelen wordt exact gemaakt zoals door de klant aangeleverd. Peggy’s Ateljee kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor spelfouten en foutief doorgegeven personalisering voor artikelen.
4.3 Bestellingen via de webwinkel  worden volgens de op de website geadverteerde verwerkingstermijn opgeleverd.
4.4 Bestellingen via particuliere winkel en webshop gaan pas in verwerking na ontvangst van betaling. Bij bestelling online op sluitingsdagen en/of feestdagen, is dit de eerstvolgende werkdag volgend op de betaalbevestiging.
4.5 Peggy’s Ateljee garandeert een tijdige afwerking (binnen de opgegeven termijn) van de bestelling en aflevering bij de verzenddienst. Peggy’s Ateljee staat echter niet in voor de verzendtermijn die nodig is om uw pakket te leveren.
4.6 Bij grotere aantallen (vanaf 20 stuks) en/of bestellingen waarbij ontwerp op maat van toepassing is, is de levertijd afhankelijk van de levertermijnen van de materiale,  het aantal stuks dat geproduceerd moet worden en de goedkeuring van het opgemaakte design op maat. De oplevertermijn wordt in deze gevallen individueel bekeken met de klant.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Peggy’s Ateljee verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
5.2 Bij aanmaak van een borduurpatroon voor een eigen prent/logo dient een éénmalige designkost betaald te worden. Van het uitgewerkte design kan nadien steeds zonder meerkost bijbesteld worden. Voor uitwerking van een nieuw design of bij wijzigingen van meer dan 10% van het bestaande design, betaalt u een nieuwe designkost. Ontwerpen op maat blijven steeds beschikbaar bij Peggy’s Ateljee voor nabestelling zonder minimumafname. Het opgemaakte design wordt echter nooit an sich als digitaal bestand doorgegeven aan de klant.
5.3 (Betaalde) ontwerpen op maat worden door Peggy’s Ateljee nooit ter beschikking gesteld voor derden.

6. Auteursrecht op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid

6.1 Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product, geeft de klant ten opzichte van Peggy’s Ateljee de verzekering dat op de opdruk geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken komen in dat geval volledig voor rekening van de klant.
6.2 De klant zal Peggy’s Ateljee vrijwaren van eventuele vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De klant vergoedt Peggy’s Ateljee alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Peggy’s Ateljee daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Peggy’s Ateljee in het geval van bij Peggy’s Ateljee aangekochte materialen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of een tegoedbon of geld retour.
Bij borduring op materiaal aangeleverd door de klant, is dit steeds op eigen risico voor de klant. In geen geval wordt er een vergoeding gegeven aan de klant om het door de klant aangeleverde artikel te vergoeden.
7.3 Voor zover de aansprakelijkheid van Peggy’s Ateljee in deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de eigenaar van Peggy’s Ateljee.

8. Elektronische communicatie en bewijs

8.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Peggy’s Ateljee (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Peggy’s Ateljee niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Peggy’s Ateljee.
8.2 De administratie van Peggy’s Ateljee geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Peggy’s Ateljee in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Peggy’s Ateljee gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Peggy’s Ateljee kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.3 Onder overmacht verstaan wij ook de verlate levering en vertraging bij de verzenddienst. Wanneer een product te laat bij u aankomt, kunnen wij daar niets aan doen. Wij kunnen u enkel helpen met een klacht indienen bij de verzenddienst.

10. Diversen

0.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Peggy’s Ateljee in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Peggy’s Ateljee vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 Peggy’s Ateljee is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.3 Producten kunnen na verloop van tijd slijtage oplopen, u bent hiermee bekend en gaat hiermee akkoord.
10.4 Wat betreft betalingen, indien u niet tijdig betaald wordt uw vordering uit handen gegeven aan incassobureau.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

12. Privacy

12.1 De klant heeft de keuze om via de webwinkel van Peggy’s Ateljee een klantaccount aan te maken zodat adresgegevens niet telkens opnieuw ingegeven moeten worden, punten gespaard kunnen worden en men een overzicht van vroegere bestellingen in de klantaccount kan raadplegen. In deze klantaccount heeft de klant ten allen tijde de mogelijkheid om zijn opgegeven gegevens te raadplegen en wijzigen. Verwijderen van gegevens kan steeds  zonder opgaaf van reden door contactname met Peggy’s Ateljee.
12.2 Bij bestelling als gast worden enkel de noodzakelijke gegevens voor het voltooien van uw bestelling gevraagd. Zowel in de fysieke winkel, als de webwinkel worden contactgegevens van klanten die zich niet wensen te registreren enkel gebruikt voor de verwerking van die concrete bestelling en niet voor commerciële doeleinden.
12.3 Het aanmaken van een account staat betekent nooit automatisch inschrijven op nieuwsbrieven of abonnementen. Hiervoor wordt steeds expliciete toestemming gevraagd of gebeurt specifiek via een inschrijfbox op de website.
12.4 Opgegeven gegevens bij een bestelling worden zolang als boekhoudkundig noodzakelijk is bewaard. Algemene klantenaccounts kunnen steeds gewist worden op aanvraag van de klant.
12.5 Gegevens worden nooit openbaar gemaakt of doorgegeven aan derden.

13. Extra voorwaarden bij aanlevering te personaliseren artikelen door de klant

13.1 Personaliseren van aangeleverde artikelen is altijd geheel op eigen risico van de klant. Er kan in geen enkel geval een vergoeding gevraagd worden van Peggy’s Ateljee bij beschadiging van het zelf aangeleverd artikel; noch ten gevolge van machinefalen, noch door menselijke fout.
13.2 Artikelen dienen nieuw of gewassen aangeleverd te worden. In het geval van dekens en accessoires voor dieren, worden ENKEL nieuwe & ongebruikte artikelen aangenomen.
13.3 Voor artikelen die individueel verpakt zijn en door ons uitgepakt moeten worden en/of opnieuw individueel verpakt moeten worden, zal een meerkost per artikel hiervoor doorgerekend worden.
13.4 Het staat Peggy’s Ateljee vrij om artikelen te weigeren wanneer geen degelijke personaliseren gegarandeerd kan worden.